Avtalevilkår for hjemmelading

Standardvilkår for levering av ladeløsning

1. Innledende bestemmelser

1.1 Avtalen

Denne avtalen regulerer kjøp av hjemmelader («Produktet») og installasjon av Produktet («Installasjonen»). Produktet og Installasjonen omtales heretter samlet som «Leveransen».

Avtaledokumentene («Avtalen») består av:

  • Standardvilkår for levering av ladeløsning
  • Produktbeskrivelse (tilgjengelig her)
  • Ordrebekreftelse

I tillegg blir Avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Ved motstrid mellom Avtalen og relevant lovgivning går denne Avtalen foran, med mindre dette strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Partene

Avtalen er inngått mellom Fortum Strøm AS, org. nr. 982 584 027 («Leverandøren») og den forbrukeren som foretar bestillingen («Kunden»). Samlet vil Leverandøren og Kunden bli omtalt som «Partene».

1.3 Kredittvurdering

Kunden vil bli kredittvurdert etter at Avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av Kunden ikke anses tilfredsstillende av Leverandøren bortfaller Avtalen.

2. Angrerett

2.1 Generelt om Kundens angrerett

I henhold til Angrerettloven av 20. juni 2014 har Kunden rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding til Leverandøren før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

2.2 Angrefristens lengde

Angrefristen for Leveransen utløper 14 dager fra den dagen Kunden får Produktet i fysisk besittelse.

2.3 Utøvelse av angrerett

Ved utøvelse av angreretten innenfor fristen som fremgår av punkt 2.2 bortfaller Partenes forpliktelser til å oppfylle Avtalen.
Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten må Kunden melde dette til Leverandøren innen utløpet av angrefristen.

Hvor Kunden utøver sin angrerett etter at Produktet er levert, må Produktet tilbakeleveres til Leverandøren i tilnærmet samme mengde og stand som da Kunden mottok Produktet for at angreretten skal kunne gjøres gjeldende.

Hvor Kunden utøver sin angrerett etter at Produktet er levert kan Leverandøren kreve at Kunden erstatter verdireduksjon som følge av Kundens håndtering av Produktet som ikke har vært nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.

Dersom Kunden ønsker at Installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen må Kunden uttrykkelig be om dette. Utøver Kunden sin angrerett etter at Installasjonen er utført må Kunden uansett betale kostnadene for Installasjonen, jf. Angrerettloven § 26.

Ved utøvelse av angrerett etter at Installasjonen er utført kan Kunden ikke demontere Produktet selv. I slike tilfeller vil Leverandøren forestå fjerning av Produktet innen rimelig tid etter at meldingen ble gitt, normalt ikke senere enn 14 dager. Det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren.

3. Kundens plikter etter Avtalen

3.1 Kundens medvirkning

Kunden skal yte slik medvirkning som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle Avtalen. Dette innebærer blant annet å:

  • stille boligen til disposisjon slik at Installasjonen kan utføres på avtalt tidspunkt, og
  • på forespørsel gi den informasjonen Leverandøren etterspør, slik at riktig versjon av Produktet velges og at installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre Installasjonen og avdekke forhold som kan medføre tilleggskostnader ved Installasjonen.

3.2 Kundens manglende medvirkning

Dersom Kunden ikke yter nødvendig medvirkning, og Leverandøren lider tap som følge av dette, kan Leverandøren kreve at Kunden dekker tapet.

Dersom Installasjonen ikke kan utføres fordi Kunden ikke stiller boligen til disposisjon til avtalt tid kan Leverandøren kreve at Kunden betaler de tilleggskostnader Leverandørens påføres ved at installatør ikke gis adgang til boligen.

Dersom Kunden ikke har sendt nødvendig informasjon på oppfordring fra Leverandøren og/eller har gitt misvisende opplysninger til Leverandøren, og mangelen på informasjon og/eller misvisende opplysninger medfører merarbeid, kan Leverandøren kreve at kostnadene knyttet til slikt merarbeid dekkes av Kunden. Det samme gjelder Leverandørens merarbeid som følge av at Kunden har bestilt en versjon av Produktet som ikke er kompatibelt med Kundens elanlegg og/eller elbil. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil ved:

  1. engangsbetaling bli fakturert sammen med Kjøpesummen, og
  2. avtalt nedbetaling bli fakturert i sin helhet sammen med det første månedlige avdraget

3.3 Betaling

Kunden skal betale det beløp som fremkommer av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen») ved avtalt nedbetaling eller betaling av hele Kjøpesummen i en betaling (engangsbetaling). Det oppgitte beløpet utgjør den totale prisen for Leveransen. Ytterligere kostnader kan likevel påløpe dersom:

  1. Kunden velger å benytte seg av avtalt nedbetaling i henhold til punkt 3.4,
  2. Kunden ikke yter nødvendig medvirkning som beskrevet i punkt 3.2,og/eller
  3. det er nødvendig med ekstra materiell, arbeid og/eller kjøring utover hva som er inkludert i Installasjonen, som nærmere beskrevet i Produktbeskrivelsen.

Tilleggskostnader som nevnt i punkt iii. kan faktureres til Kunden direkte fra installatør hvor Leverandøren benytter en underleverandør til å utføre Installasjonen.

3.4 Avtalt nedbetaling

Avtalt nedbetaling skjer rente- og kostnadsfritt over 36 måneder, forutsatt at Kunden er eller blir strømkunde hos Leverandøren. Første avdrag betales etter at Installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at Kunden betaler den resterende del av Kjøpesummen til Leverandøren.

Avdrag faktureres månedlig på samme faktura som Kundens strømavtale. Dersom Kunden ved avtaleinngåelse har et annet fakturaintervall hos Leverandøren vil det bli endret til månedlig fakturering.

Dersom Kunden sier opp strømavtalen med Leverandøren, kan Leverandøren kreve at Kunden umiddelbart betaler den resterende del av Kjøpesummen.

3.5 Engangsbetaling

Ved engangsbetaling skal Kunden betale hele Kjøpesummen når Leverandøren krever det.

Leverandøren kan kreve at Kunden betaler hele eller deler av Kjøpesummen før Installasjonen er gjennomført.

Korrekt betaling skjer til Leverandørens kontonummer som spesifisert på tilsendt faktura.

3.6 Kundens manglende betaling

Dersom Kunden ikke betaler hele eller deler av Kjøpesummen ved forfall, og dette ikke skyldes Leverandøren eller forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren kreve oppfyllelse og/eller holde ytelsen tilbake.

Dersom Kundens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kunden ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som Leverandøren har fastsatt, kan Leverandøren heve Avtalen. Leverandøren forbeholder seg retten til å heve Avtalen også etter at Produktet er overtatt av Kunden.

Betales ikke Kjøpesummen innen avtalt tid kan Leverandøren kreve rente av Kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

4. Leverandørens plikter etter Avtalen

4.1 Rettidig levering

Leverandøren forplikter seg til å levere Produktet til Kunden og forestå Installasjonen hos Kunden på det tidspunkt som avtales mellom Partene Leverandøren har adgang til å benytte underleverandører til å utføre Installasjonen.

4.2 Leverandørens plikt til å levere kontraktsmessig vare

Leverandøren plikter å levere Produktet i tråd med Produktbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen av om Produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kunden legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kunden når Kunden får Produktet i sin fysiske besittelse. Leverandøren svarer likevel for mangler som skyldes at Installasjonen var mangelfull.

4.3 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens, kan Kunden gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved Produktet eller Installasjonen må Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Leverandøren en melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter Installasjonen.

Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og det viser seg å ikke være en mangel ved Produktet eller Installasjonen, kan Leverandøren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

5. Bruk av underleverandør

Leverandøren benytter seg av underleverandører for å overholde sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Kunden forplikter seg til å forholde seg til underleverandøren(e) som Leverandøren til enhver tid henviser til for vurdering av reklamasjoner, avhjelping av mangler og andre henvendelser vedørende Produktet.

6. Konfliktløsning

En konflikt skal søkes løst mellom Partene gjennom forhandlinger.

Kommer Partene ikke til enighet kan konflikter etter denne avtalen søkes løst ved minnelig ordning etter mekling i Forbrukerrådet. Dersom en slik minnelig ordning ikke kan oppnås, kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.

En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget, kan fremmes for de alminnelige domstoler.