Bruksvilkår for Mitt Fortum og Min side

Sist revidert: 27.04.2022

1. Vilkårenes virkeområde

Disse bruksvilkårene («Vilkårene») gjelder for alle brukere («Brukeren») av mobilapplikasjon Mitt Fortum og den tilsvarende webapplikasjonen Min side (heretter «Appen» for begge applikasjoner) til Fortum Strøm AS (Foretaksregisteret: NO 982 584 027) («Leverandøren»).

2. Forutsetninger for bruk

Bruken av Appen forutsetter at Brukeren logger på med e-post og mobilnummer, eller med BankID eller BankID på mobil.

Appen gir ulik tilgang til informasjon og funksjoner («Tjenester») som fakturahistorikk, oversikt over strømforbruk, prisinformasjon, fordeling av boligens strømforbruk, og status på batteri på elbil. Hvilke Tjenester som er tilgjengelig for Brukeren avhenger av Brukerens forhold til Leverandøren, enten som strømkunde, tidligere strømkunde eller privatperson uten annen tilknytning til Leverandøren. Bruk av Appen er kostnadsfri. Det tas forbeholdt for at enkelte Tjenester ikke er tilgjengelig for hver brukerstatus eller kun tilgjengelig mot vederlag.

For at Tjenestene i Appen skal fungere optimalt må Brukeren oppgi nødvendige og korrekte opplysninger.

Brukeren kan ikke benytte Appen til kommersielle eller lovstridige formål. Appen kan ikke benyttes til å kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, eller som Brukeren har skaffet seg uberettiget tilgang til. Brukeren må ved bruk av Appen ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Brukeren ikke har rett til å benytte.

3. Begrensninger i bruk av Appen

Brukeren må sikre at uvedkommende ikke gis tilgang til Brukerens brukerinformasjon, og er ansvarlig for all uautorisert bruk av Appen. Brukeren må kontakte Kundeservice dersom det er grunn til å tro at uautorisert bruk av Appen har funnet sted, eller dersom utstyret hvor applikasjonen er installert er mistet eller stjålet. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukeren påføres som følge av uautorisert bruk av Appen.

Appen kan ha begrenset funksjonalitet avhengig av Brukerens utgangspunkt, eksempelvis type nettleverandør, mobiltelefon, strømavtale, strømmåler, bilmodell, m.m.

Informasjon som presenteres i Appen er basert på estimater, slik at avvik kan forekomme, eksempelvis mellom kostnads- og forbruksestimater i Appen og faktisk faktura/forbruk. Nøyaktigheten av informasjon som vises i Appen vil kunne variere avhengig av om relevante opplysninger som mottas av Leverandøren er oppdaterte og korrekte.

4. Begrensninger i bruk av Appen

Leverandøren kan gjøre endringer i Appen, Tjenestene og i disse Vilkårene som Leverandøren finner nødvendige. Den nyeste versjonen av Vilkårene er til enhver tid tilgjengelig i Appen og på Leverandørens nettsider. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringer i Vilkårene må Brukeren avslutte bruken av Appen.

5. Feilretting

Dersom Brukeren oppdager feil med Appen eller Tjenestene kan kundeservice kontaktes. Leverandøren vil rette feil som avdekkes innen rimelig tid, men kan ikke garantere at Appen og samtlige Tjenester fungere feilfritt til enhver tid.

6. Stenging og bruksrestriksjoner

Leverandøren kan helt eller delvis stenge Brukerens tilgang til Appen umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller hvis stenging er nødvendig av tekniske, sikkerhets- eller vedlikeholdsmessige grunner, eller ved urettmessig bruk av Appen fra Brukerens side.

Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukeren måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.

7. Personvern

Leverandøren er ansvarlig for behandlingen av Brukerens personopplysninger i forbindelse med bruken av Appen. Leverandøren behandler Brukerens personopplysninger i henhold til Leverandørens til enhver tid oppdaterte personvernerklæring som er tilgjengelig her.

I tillegg til det som fremgår av personvernerklæringen om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger om sine strømkunder, gir Leverandøren her en oversikt over hvordan bruk av personopplysninger skjer i Appen som særlig gjelder Brukere som ikke har et forhold til Leverandøren som strømkunde.

Generelle kontaktopplysninger

Leverandøren registrerer og lagrer følgende kontaktopplysninger om Brukeren i forbindelse med bruken av Appen:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Kunde-ID, dersom Brukeren er strømkunde

Leverandøren registrerer og lagrer også personopplysninger Brukeren oppgir i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice i forbindelse med bruk av Tjenestene. Opplysningene oppbevares som referanse for senere nye henvendelser til kundeservice og benyttes for å yte best mulig hjelp. Formålet med innhentingen av Brukerens e-postadresse og telefonnummer er å muliggjøre enkel pålogging, kunne kontakte Brukeren i forbindelse med Tjenestene, samt for kundeservice. Fødselsdato og fødselsnummer brukes for å identifisere Brukeren. Adresse vil brukes for å innhente data om utetemperatur og værvarsler i Brukerens nærområde slik at Brukeren kan få bedre estimater av fremtidig forbruk. Kunde-ID er en internt generert identifikator av Brukeren og brukes til administrasjon av kundeforholdet.

Opplysninger relatert til husstand og bolig

Leverandøren lagrer følgende personopplysninger om Brukerens husstand og bolig ved bruk av Tjenestene, dersom Brukeren selv oppgir disse i Appen:

 • Antall mennesker i husstanden
 • Forbruksdata (hvor mye strøm som brukes)
 • Byggeår for boligen
 • Type bolig (leilighet, enebolig, tomannsbolig mv.)
 • Varmtvannskilde
 • Hvilke varmekilder som benyttes (panelovn, varmepumpe, vedovn mv)
 • Antall el-biler som lades i husstanden

Formålet med innhentingen av opplysningene om husstanden og boliginformasjonen er å estimere Brukerens energiforbruk på en gitt dag som ledd i Tjenestene Opplysningen om antall beboere innhentes for å estimere hvor mye strøm som går til varmt vann. Byggeåret for boligen brukes som en indikasjon på graden av isolasjon.

Bruksdata fra Appen

Leverandøren lagrer følgende personopplysninger om bruken av Appen:

 • Dato og tid for Brukerens siste innlogging og/eller åpning av Appen
 • Hvorvidt Brukeren har fullført introduksjonsstegene i Appen
 • Hvorvidt Brukeren har koblet en bil til Appen
 • Hvorvidt Brukeren har skrudd på smartlading i Appen

Særskilt om behandling av personopplysninger ved bruk av Smartlading

Brukeren kan koble Appen til kontoen fra Brukerens bilprodusent og med dette få Leverandøren tilgang til ulike opplysninger som deles av Brukerens bilprodusent om bruken av Brukerens bil.

Hvilke data som kan deles med Leverandøren i Appen vil variere mellom bilprodusenter og bilmodeller.

Leverandøren vil kun samle inn og behandle data som er nødvendig for å kunne levere Tjenestene, slik som:

 • Ladestatus
 • Tidspunkt for siste lading
 • Lokasjon
 • Bruksopplysninger som påvirker bilens strømforbruk, for eksempel om bruk av aircondition.

Data fra Brukerens bil benyttes til å muliggjøre smartlading. Dataene brukes også for kontinuerlig forbedring av Tjenestene og smartladingsfunksjonen, for å kunne personalisere Brukerens opplevelse, og tilby raskere hjelp dersom Brukeren opplever feil.

Særskilt om behandling av personopplysninger ved bruk av Smart varmestyring:

Brukeren kan koble Appen til kontoen fra Brukerens oppvarmingsgjenstand og med dette får Leverandøren (Fortum Strøm AS) tilgang til ulike opplysninger som deles av Brukerens oppvarmingsprodusent om bruken av Brukerens oppvarmingsgjenstand.

Hvilke data som kan deles med Leverandøren i Appen vil variere mellom ulike tilkoblede oppvarmingsprodusenter og oppvarmingsmodeller.

Leverandøren vil kun samle inn og behandle data som er nødvendig for å kunne levere Tjenestene, slik som:

 • Innstillinger for foretrukket temperatur for tilkoblede oppvarmingsgjenstand(er)
 • Brukerens innstillinger for romtemperatur(er)
 • Navn på oppvarmingsgjenstand(er)
 • Lokasjon

Data fra Brukerens tilkoblede oppvarmingsgjenstand(er) benyttes til å muliggjøre smart varmestyring. Dataene brukes også for kontinuerlig forbedring av Tjenestene og oppvarmingsfunksjonen, for å kunne personalisere Brukerens opplevelse, og tilby raskere hjelp dersom Brukeren opplever feil.

Leverandøren garanterer ikke at Smart varmestyring alltid er tilgjengelig uten feil eller forstyrrelser. Leverandøren er ikke ansvarlig for noen form for tap eller skader som forårsakes av funksjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller noen form for tredjeparts side eller materiale som Tjenesten har en link eller referanse til.

Brukeren kan terminere bruken av tjenesten ved å koble fra sin(e) oppvarmingsgjenstand(er).

Tjenesten tilbys uten kostnad. Men, Fortum reserverer seg retten til å ta betalt for tjenesten i fremtiden, deler av tjenesten eller hvilken som helst relatert tjeneste. Hvis en slik kostnad eller annen signifikant endring til Brukerens rettigheter eller plikter innføres, skal Brukeren informeres om endringen 30 dager før endringen trer i kraft.

Hvem Leverandøren deler Brukerens data med

Leverandøren kan dele personopplysninger med egne underleverandører. Slike underleverandører behandler opplysningene på vegne av Leverandøren, men har ikke tillatelse til å bruke disse til andre formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med Leverandøren.

Analyse av data

Leverandøren benytter seg av ulike former for teknologi for å analysere data. Dette gjøres helt anonymt, uten at Brukeren kan identifiseres.

Hva skjer hvis Brukeren ikke oppgir enkelte personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er nødvendig for at Leverandøren eller Leverandørens samarbeidspartnere skal kunne levere Appen og Tjenestene, uten innskrenking av Brukerens rettigheter etter personvernlovgivning. I noen tilfeller vil Tjenestene kunne leveres, men Tjenestene vil ikke fungere dersom det mangler opplysninger.

Endring av Brukerens data

Brukeren kan endre og aktualisere opplysningene i Appen eller be Kundeservice om å korrigere utdaterte eller feilaktige opplysninger.

8. Lovvalg / tvister

Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

9. Kontakt med Kundeservice

Kundeservice

Web: strom.fortum.no/kundeservice
Epost: kundeservice@fortum.com
Telefon: 21 49 49 49

Fortum Strøm AS
Postboks 184 Skøyen
0212 Oslo
Foretaksregisteret: NO 982 584 027