Vilkår for avtale om levering av Strøm-app fra Fortum

1. Avtalens parter og gjenstand

Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Fortum Markets AS) Strøm app (heretter kalt Tjenesten). Avtalens parter er Fortum Markets AS (Leverandør) og mottaker av Tjenesten (Kunden).

2. Generelt om bruk av tjenesten

Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.

3. Forutsetninger for bruk

Bruk av Tjenesten krever at Kunden har en aktiv privat strømavtale hos Leverandøren. Tjenesten er kostnadsfri. Tjenesten kan ha begrenset funksjonalitet avhengig av Kundens utgangspunkt, eksempelvis type nettleverandør, strømavtale, mobiltelefon, strømmåler, m.m.

4. Stenging og brukerrestriksjoner

Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller hvis stenging er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner eller ved urettmessig bruk av Tjenesten fra Kundens side. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder alvorlige trusler mot helse, sikkerhet, miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.

5. Endring av avtale og innhold

Leverandøren har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, og å oppdatere Avtalen på annen måte. Den nyeste versjonen av Avtalen være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Kunden kan ikke motsette seg endringer i Avtalen, og må si opp Avtalen dersom endringene ikke aksepteres. Dersom endringene skyldes endringer i lovgivning eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll, kan Leverandøren endre vilkår og innhold i Tjenestene med umiddelbar virkning.

6. Feilretting

Feilretting på den del av Tjenesten som eies av Leverandøren, vil bli utført innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager.

7. Personvern

Generelt om personvern i Fortum

Leverandøren er behandlingsansvarlig for Kundens personopplysninger ved bestilling av Tjenesten. Som bruker av Tjenesten er Kunden aktiv privat strømkunde hos Leverandøren, og Leverandøren behandler Kundens personopplysninger i henhold til Leverandørens personvernerklæring, tilgjengelig her. Erklæringen beskriver blant annet hvilke opplysninger Leverandøren mottar og samler inn når Kunden benytter seg av tjenester fra Leverandøren generelt, hva Leverandøren gjør for å beskytte Kundens personopplysninger, hvilke rettigheter den enkelte har, og hvordan Kunden kan komme i kontakt med Leverandøren ved henvendelser vedr. personvern.

Opplysninger som behandles ved bruk av Tjenesten: Opplysninger direkte relatert til Kunden – kontaktinformasjon

I tillegg til det som fremgår av den generelle personvernerklæringen om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger om sine strømkunder, gir Leverandøren her en oversikt over hvordan bruk av personopplysninger skjer i Tjenesten.

Leverandøren registrerer og lagrer følgende generelle kontaktinformasjon om Kunden i forbindelse med at Kunden registrerer seg hos Leverandøren:

Generell kontaktinformasjon, herunder:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Kunde-ID

Ovennevnte opplysninger innsamles ifm. at Kunden inngår en strømavtale med Leverandøren og er således ikke spesifikke for Tjenesten. Leverandøren registrerer og lagrer også personopplysninger Kunden oppgir i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice i forbindelse med bruk av Tjenesten. Opplysningene oppbevares i den forbindelse for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Formålet med innhentingen av Kundens e-postadresse og telefonnummer er å muliggjøre enkel innlogging, kunne kontakte Kunden i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen, herunder å gi informasjon om Tjenesten, samt for kundeservice og markedsføring. Fødselsdato vil kunne brukes for å identifisere Kunden. Adresse vil brukes for å innhente data om utetemperatur og værvarsler i Kundens nærområde slik at Kunden kan få bedre estimater av fremtidig forbruk i Leverandørens applikasjon. Kunde-ID er en internt generert identifikator av kunde og brukes til administrasjon av kundeforholdet.

Ovennevnte opplysninger behandles fordi det er nødvendig for å oppfylle Avtalen jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b). Det er også nødvendig for at Leverandøren skal kunne tilby de Tjenestene og den kundeservice Kunden for øvrig etterspør i forbindelse med Tjenestene, samt å sikre at Tjenesten ikke misbrukes av andre, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f). I tillegg behandles opplysninger om Kundens identitet og kjøpshistorikk for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav c).

Opplysninger relatert til husstanden – grunndata for bruk av Tjenesten

I tillegg til bruk av de generelle personopplysninger beskrevet over, vil Leverandøren lagre følgende personopplysninger om Kunden ved bruk av Tjenesten:

 • Opplysninger om husstanden, herunder
 • Antall mennesker i husstanden som er oppgitt av Kunde
 • Boliginformasjon, herunder
 • Målepunkt-ID
 • Forbruksdata (hvor mye strøm som brukes)
 • Byggeår for boligen som er oppgitt av Kunde
 • Type bolig som er oppgitt av Kunde (leilighet, enebolig, tomannsbolig mv)
 • Varmtvannskilde som er oppgitt av Kunde
 • Hvilke varmekilder som benyttes som er oppgitt av Kunde (panelovn, varmepumpe, vedovn mv)
 • Antall el-biler som lades i husholdningen

Formålet med innhentingen av opplysninger om husstanden og boliginformasjonen er å estimere Kundens energiforbruk på en gitt dag som ledd i Tjenesten Kunden har bestilt. Målepunkt-ID er nødvendig for å levere måleravlesningstjenesten. Opplysningen om antall beboere innhentes for å estimere hvor mye strøm som går til varmt vann. Byggeåret for boligen brukes som en indikasjon på graden av isolasjon. Opplysningene behandles med grunnlag i at det er nødvendige for å oppfylle Avtalen med Kunden, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b), og nødvendig for Leverandørens interesse i å tilby den tjenesten som er etterspurt av Kunden og yte kundeservice i den forbindelse, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f).

Endring av Kundens data

Enhver endring av Kunden/beboer eller flytting skal umiddelbart meddeles til Leverandøren av Kunden. Leverandøren vil i så fall endre Kundens personopplysninger og slette tidligere irrelevant eller feilaktig informasjon.

Hvem Leverandøren deler Kundens data med

I Leverandørens personvernerklæring kan Kunden lese mer om hvem Leverandøren deler data med. Ved kjøp av Tjenesten vil Leverandøren også kunne bruke følgende type databehandlere: Kommunikasjonsbyråer for utsendelse av e-poster og sms med relevant informasjon tilknyttet Tjenesten. Her lagres navn, telefonnummer, epost og informasjon om type strømavtale og evt. tilleggstjenester. Analysebyråer som leverer verktøy beskrevet i pkt.8. Her beskyttes Kundens personopplysninger gjennom pseudoanonymisering.

Hva skjer hvis Kunden ikke oppgir etterspurte personopplysninger?

Dersom du som Kunde ikke oppgir noen av de opplysningene nevnt over vil ikke Leverandøren kunne levere Tjenesten, kundeservice eller andre funksjoner i Tjenesten som etterspurt. I noen tilfeller vil Tjenesten kunne leveres, men Tjenesten vil ikke fungere optimalt. F.eks. dersom Kunden ikke oppgir type bolig vil Kunden ikke få optimale strømsparingsråd, eller dersom Kunden deaktiverer nyhetsbrev på mail vil ikke Kunden få strømsparingsråd i denne kanalen. At innsamling av opplysningene er nødvendige for at Leverandør skal kunne levere Tjenesten innebærer ikke en innskrenking av Kundens rettigheter etter personvernregelverket, og f.eks. retten til motsette seg visse behandlingsformer slik som markedsføring. Les mer om dette i Leverandørens personvernerklæring.

Særskilt om behandling av personopplysninger ved bruk av Fortum 360

Hvilken data behandler Leverandøren?

Når Kunden kobler Leverandørens app til kontoen fra Kundens bilprodusent, fårLeverandøren tilgang til ulike opplysninger som deles av Kundens bilprodusent om bruken av Kundens bil.

Hvilken data som kan deles med Leverandøren vil variere mellom bilprodusenter og bilmodeller. Dersom Kunden ønsker all data fra sin bil, må dette forespørres direkte fra Kundens bilprodusent.

Leverandøren vil kun samle inn og behandle data som er nødvendig for å kunne levere tjenesten, slik som:

 • Ladestatus
 • Tidspunkt for siste lading
 • Lokasjon
 • Bruksopplysninger som påvirker bilens strømforbruk, for eksempel om bruk av aircondition.
 • Bruksdata fra appen, inkludert:
  • Dato og tid for Kundens siste innlogging og/eller åpning av applikasjonen
  • Hvorvidt Kunden har fullført introduksjonsstegene i applikasjonen
  • Hvorvidt Kunden har koblet en bil til applikasjonen
  • Hvorvidt Kunden har skrudd på smartlading i applikasjonen

Hvordan Leverandøren bruker informasjonen

Data fra Kundens bil benyttes til å muliggjøre smartlading. Den brukes også for kontinuerlig forbedring av tjenesten og smartladingsfunksjonen, for å kunne personalisere Kundens opplevelse, og tilby raskere hjelp dersom Kunden opplever feil. 

Dataen vil ikke på noe tidspunkt bli solgt eller delt med en tredjepart. Data kan likevel bli delt med Leverandørens underleverandører. Slike underleverandører kan ha tilgang til Kundens personopplysninger og behandler dem på vegne av Leverandøren, men har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med Leverandøren. Gjennom databehandleravtaler sikrer Leverandøren at behandlingen av personopplysninger skjer i overensstemmelse med det som er opplyst her og i Leverandørens personvernerklæring.

8. Bruk av analyseverktøy

Leverandøren benytter seg av ulike former for teknologi for å analysere data. Dette gjøres helt anonymt uten at Kunden identifiseres.

9. Lovvalg / tvister

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

10. Innsiktstjenester

Innsikten som presenteres i Tjenesten er i all hovedsak estimater og avvik kan forekomme, eksempelvis mellom kostnad- og forbruksestimater i Tjenesten og faktisk faktura/forbruk.

Fortum Markets AS
Postboks 184 Skøyen
0212 Oslo
Foretaksregisteret: NO 981 219 082