Avtalevilkår for Spotpris

Gyldig fra 1. november 2023

1. PARTENE

Leverandør:

 • Navn: Fortum Strøm AS
 • Adresse: Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo
 • Organisasjonsnummer: 982 584 027

Kunde:

 • Forbrukeren som inngår denne strømavtalen med Leverandøren.
2. LEVERANSESTED

Leverandøren vil levere strøm i henhold til denne avtalen til avtalt leveransested, basert på opplysninger om målepunktadresse og målepunkt-ID som oppgis av Kunden. Leveransen starter etter avtale, se også punkt 4.4 nedenfor.

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 Produktbeskrivelse

 • Produktnavn: Spotpris
 • Avtaletype: Standard spotpris avregnet time for time, se nærmere om pris under punkt 3.2 nedenfor.

Med denne spotprisavtalen betaler Kunden for sitt forbruk avregnet etter spotprisen som gjelder for sitt prisområde i den timen strømmen blir forbrukt. Kostnaden vil da variere med forbruk og spotprisen time for time. Det er per i dag fem prisområder (NO 1 – 5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som blant annet nedbør, vind, temperatur, produksjon og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med høyest sannsynlighet for prissvingninger, ettersom prisen endres hver time og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler.

3.2 Priser

 • Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift*
 • Fastbeløp: 49 kroner per målepunkt-ID per måned inklusive merverdiavgift*
 • Påslag: 3,9 øre per kWh inklusiv merverdiavgift*

* Unntatt for områder (Troms, Finnmark og Nordland) som er fritatt for merverdiavgift.

Elsertifikater dekkes av Leverandøren for kunder som ikke er fritatt for elsertifikatene. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) er fritatt fra elsertifikater

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se nærmere i punkt 3.3 nedenfor.

3.3 Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester. En liste med nettselskaper som Leverandøren har en avtale med finnes på Leverandørens hjemmesider.

3.4 Betalingsbetingelser

 • Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato
 • eFaktura: Gebyrfritt
 • Papirfaktura: 7 kroner per papirfaktura, inklusiv merverdiavgift*

Leverandøren anbefaler elektronisk fakturering (eFaktura). Oppretter Kunden ikke eFaktura, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig per e-post og SMS, per brev dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunkt da varselet ble sendt. Dersom Kunden innen denne tilleggsfristen på 14 dager ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren avslutte leveransen og avtalen med umiddelbar virkning ved melding til Kunden. Kunden skal i varselet gjøres uttrykkelig oppmerksom på at strømleveransene opphører dersom betalingsfristen ikke overholdes.

Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

3.5 Kommunikasjon med Kunden

Standardvalg for kommunikasjon mellom Leverandør og Kunden er e-post og SMS, men Kunden har mulighet til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved å kontakte Leverandørens Kundeservice.

 • Kontakt med Kundeservice
 • Telefon: 21 49 49 49

3.6 Behandling av personopplysninger

Leverandøren samler inn og behandler Kundens personopplysninge som er nødvendig for å levere tjenesten i henhold til avtalen. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

4. PARTENES PLIKTER OG AVKLARINGER VED BESTILLING MV. TIDSPUNKT FOR OPPSTART

4.1 Opplysninger før avtaleinngåelse

Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden. Leverandøren skal legge til rette for at Kunden enkelt kan oppdatere og gi nødvendige opplysninger.

4.2 Kredittvurdering

Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer. Leverandøren kan avvise en bestilling eller kreve sikkerhetstillelse fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller Leverandørens krav til kredittverdighet.

4.3 Leverandørskifte

Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

4.4 Startdato og førtidig oppstart

I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler (se punkt 9), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristen har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig og på et varig medium ber om at leveringen skal starte opp før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, eller Kunden bestiller opp til og med 30 virkedager tilbake i tid, vil Kunden være ansvarlig for rimelige kostnader frem til Kunden benytter angreretten, se punkt 9.3 tredje avsnitt.

5. MÅLE- OG AVREGNINGSFEIL. ETTEROPPGJØR.

5.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering

Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved avvik ved håndtering av måledata, eller avvik ved fakturering som innebærer at det er betalt for lite eller for mye kan Leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling i samsvar med det til enhver tid gjeldene regelverk.

Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling eller tilbakebetaling kan skje med virkning inntil tre år tilbake i tid, fra feilen ble oppdaget.

5.2 Feil på måler, feil måledata. Forholdet til nettselskapet

Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

6. FLYTTING

Avtalen her gjelder kun for den spesifikke målepunktadressen og målepunkt-ID som ble avtalt som leveransested etter punkt 2 ovenfor. Dersom Kunden flytter, må Kunden inngå en ny strømavtale for det nye leveransestedet (nytt målepunkt-ID). Kunden som ikke ønsker å videreføre avtalen på opprinnelig leveransested må si opp avtalen i tråd med avtalens bestemmelser om oppsigelse.

7. AVSLUTNING AV AVTALEN

Denne avtalen kan sies opp av Kunden uten begrunnelse med 14 dagers skriftlig varsel, og av Leverandøren med minst 30 dagers grunngitt, skriftlig varsel per e-post og SMS, per brev dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.

Avtalen opphører automatisk fra tidspunktet da en annen strømleverandør starter leveransen overfor Kunden, slik at Kunden ved en slik leverandørbytte ikke trenger å si opp avtalen etter avsnittet over.

Partene kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen. Dette gjelder for Leverandøren kun, dersom det er gitt skriftlig varsel til Kunden i henhold til punkt 3.4.

8. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje. Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel i henhold til punkt 7 første avsnitt.

Kunden kan ikke overdra avtalen uten Leverandørens samtykke.

9. ANGRERETT

9.1 Kundens rett til å gå fra (angre) avtalen

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

9.2 Utøvelse av angrerett. Angreskjema

Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke standardisert angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Leverandørens angreskjema kan lastes ned her, og følger også vedlagt ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse på varig medium.

Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende i tide, og meldingen bør derfor sendes skriftlig.

9.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett

Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen.

I tilfeller hvor leveransen har startet og Kunden utøver angrerett, vil Leverandøren avslutte leveransen i henhold til Elhubs markedsprosesser, dvs. i løpet av tre virkedager fra melding er mottatt hos Leverandør. Kunden vil bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke Kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Det samme gjelder der Kunden har bedt om oppstartstidspunkt før bestillingstidspunktet, eksempelvis i forbindelse med flytting, og utøver angrerett innenfor angrefristen uten å ha inngått ny strømavtale med annen leverandør. Hvis Kunden uttrykkelig og på et varig medium har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til leveransen avsluttes.

10. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

10.1 Prisjustering

Leverandøren kan justere prisen på produktet (påslag og/eller fastbeløp og/eller fakturagebyr) som følge av markedsmessige forhold, økte kostnader eller endringer som følger av lov eller forskrift.

10.2 Endringer i øvrige vilkår

Leverandøren kan gjøre endringer i vilkårene dersom endringer utelukkende er til gunst for Kunden, eller dersom endringen er nødvendig som følge av krav fastsatt i lov eller forskrift. Leverandøren kan også endre vilkårene i avtalen til ugunst for Kunden. I slike tilfeller har Kunden rett til å gå fra avtalen med skriftlig varsel senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft i henhold til punkt 10.3 nedenfor.

10.3 Varsel om endringer i vilkår og pris

Endring i pris eller avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt direkte til Kunden. Varselet skal inneholde opplysninger om at Kunden, for ikke å bli bundet av nye vilkår, må si opp avtalen senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft. Varselet skal også inneholde en påminnelse om at Kunden uansett kan si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel etter varselets dato, også etter at endringene er trådt i kraft.

11. TVISTER

11.1 Klage til Elklagenemnda. Domstolsbehandling.

Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten kostnadsfritt inn for Elklagenemnda, eller domstolene. Elklagenemndas avgjørelse er rådgivende, og ikke rettslig bindende for partene. Ved avgjørelse som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen 30 dager dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt.

11.2 Virkningene av klage til Elklagenemnda

Så lenge en sak er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe saken inn for de alminnelige domstolene. Dette gjelder likevel ikke dersom det har gått mer enn seks måneder fra klagen er mottatt og nemndas sekretariat ennå ikke har lagt frem saken for behandling i nemnd… En sak anses for å være til behandling fra det tidspunktet nemnda mottok klagen. En sak som har vært behandlet i nemnda, kan bringes inn for tingretten uten forutgående behandling i forliksrådet.

11.3 Lovvalg

Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

12. MOTSTRID

Ved en eventuell motstrid mellom lover og forskrifter og vilkårene i denne avtalen, skal lover og forskrifter ha forrang.