Generelle vilkår for Fortum Strøm («Standardvilkår»)

1  Generelle vilkår

1.1 Anvendelsesområde

Disse avtalevilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Fortum Strøm AS («Fortum»). Fortum og Kunden omtales i fellesskap som «Partene».

1.2 Avtaledokumenter

Strømavtalen mellom Partene består av Standardvilkårene, ordrebekreftelse og Energi Norges standard kraftleveringsavtale. I tillegg til dette inngår eventuell særskilt avtale om levering av strøm i avtaledokumentene.

Ved eventuell motstrid har avtaledokumentene forrang i følgende rekkefølge: (i) særskilt avtale om levering av strøm, (ii) Standardvilkår, (iii) ordrebekreftelse og (iv) Energi Norges standard kraftleveringsavtale.

Overskrifter og kapitteloppsummeringer i disse Standarvilkår er kun inkludert som veiledning og skal ikke ha betydning for tolkningen av strømavtalen. 

1.3 Informasjon ved avtale

Kunden skal ved avtaleinngåelsen oppgi informasjon nødvendig for å starte strømleveransen, herunder fullstendig navn, telefonnummer, e-postadresse, faktura- og anleggsadresse og annen nødvendig informasjon.

Kunden skal sørge for at alle kundeopplysninger til enhver tid er korrekte og oppdaterte. Kunden bærer risikoen for at kundeopplysningene er korrekte og oppdaterte.

1.4 Leveringsstart

Ved bestilling av strømprodukt gir Kunden Fortum fullmakt, etter NVE’s retningslinjer, til å melde opphør av Kundens strømavtale med nåværende strømleverandør.

Leveringsstart ved leverandørbytte skjer normalt innen 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra Kunden. Strømleveranse som erstatter leveringspliktig strømleveranse fra nettselskapet, vil få oppstart i henhold til det enkelte nettselskapets retningslinjer.

Fortum har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom Kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av strømleveranse.

Fortum forbeholder seg rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Dersom det etter Fortums mening foreligger risiko for betalingsmislighold, har Fortum rett til å avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra Kunden.

1.5 Flytting

Ved flytting følger strømproduktet Kunden til ny adresse. Kunden er ansvarlig for å melde flytting skriftlig til Fortum. Dersom Kunden ikke melder flytting, er Kunden ansvarlig for kostnadene som påløper gammel adresse frem til den avsluttes eller endres. Fortum gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Fortum som leverandør på den nye adressen. Oppstart skjer fra meldt flyttedato.

1.6 Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Angreskjema
1.7 Personopplysninger

Fortums personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Fortum behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Fortums nettsider.

Kapittel 1 oppsummert:

Vi har behov for navn, kontaktinformasjon og adresse for å starte strømleveringen hos deg. Alt det praktiske ordner vi. Du har selvfølgelig også angrerett i henhold til loven.

2  Avregning og fakturering

2.1 Generelt

Med mindre noe annet er avtalt faktureres og avregnes Fortums kunder etterskuddsvis hver måned basert på faktisk forbruk. Fortum fakturerer Kunden for oppgitt strømforbruk fra nettselskapet.

Kunden har ikke adgang til å tilbakeholde betaling av strømfakturaene ved uenighet med nettselskapet om faktisk forbruk. Dersom det i ettertid viser seg at faktisk forbruk var lavere eller høyere enn beregningsgrunnlaget for Kundens faktura vil det bli utført en korreksjon etter at nettselskapet har rettet forbruksdataene. Ved lavere faktisk forbruk refunderes mellomlegget til Kunden etter at nettselskapet har rettet forbruksdataene. Kunden har ikke krav på renter av refusjonsbeløpet. Ved høyere faktisk forbruk blir mellomlegget inkludert ved første fakturering etter at nettselskapet har rettet forbruksdataene.

2.2 Felles fakturering av strøm og nettjenester

Dersom Fortum har en avtale med Kundens nettselskap om felles fakturering av strøm og nettjenester («Gjennomfakturering»), fakturerer Fortum Kunden på vegne av nettselskapet også for levering av nettselskapets nettjenester.

Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til Fortum. Betaling skal skje til Fortum innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har Fortum rett til å iverksette ethvert innfordringstiltak, herunder inkasso.

Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato.

Dersom gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap.

Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Fortum, opphører også Fortums forpliktelse til gjennomfakturering.

2.3 Elektronisk fakturering

Fortum anbefaler elektronisk fakturering. Oppretter Kunden ikke elektronisk fakturering, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Gjeldende gebyr for papirfaktura er til enhver tid tilgjengelig på Fortums nettsider. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

Kapittel 2 oppsummert:

Du vil bli fakturert etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Dersom vi har avtale med nettleverandøren i området der du bor, vil du motta én faktura fra oss som inkluderer både nettjenester og kraftforbruk. Husk å opprette elektronisk faktura for å unngå fakturagebyr.

3  Avvik og endring av avtalens vilkår

3.1 Skatter og avgifter

Ved eventuell endring i offentlige avgifter, vil strømprisen endres som følge av dette. Dette gjelder også strømprodukter med avtalt strømpris.

3.2 Force majeure og andre avvik

I ekstraordinære situasjoner som utgjør force majeure, forbeholder Fortum seg retten til å avvike fra avtalte pris- og leveringsvilkår.

Fortum forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene dersom det er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift.

I begge tilfeller vil Kunden bli varslet på Fortums nettsider, eller ved SMS, e-post eller brev der vi har disse opplysningene.

3.3 Endring

Fortum kan ved behov gjøre endringer i vilkårene.

Med mindre annet følger av avtale, skal endringer varsles minimum 30 dager før endringene trer i kraft.

Varsling skjer direkte i egnede kanaler og eventuell publisering på Fortums nettsider. Endringer kan også bli direkte varslet gjennom app og «Min side» dersom dette er angitt ved inngåelse av avtale.

Kapittel 3 oppsummert:

Dersom vi må gjøre endringer i pris eller vilkår, varler vi deg alltid minimum 30 dager før endringen trer i kraft.

4  Opphør av kundeforholdet

4.1 Oppsigelse ved mislighold

Dersom Kunden misligholder strømavtalen, har Fortum rett til å si opp strømavtalen ved skriftlig varsel med umiddelbar virkning. Kunden vil da bli lagt over på leveringsplikt.

4.2 Terminering av produkter og tjenester

Dersom Fortum beslutter å avslutte levering av et spesifikt produkt, vil Kunden etter varsel bli overført til det produktet som ligner mest, eller til Fortums standardprodukt. Kunden står i et slikt tilfelle fritt til å velge et annet produkt, avslutte produktet eller velge en ny leverandør.

4.3 Frikjøp av avtale med bindingstid

Dersom Kunden har en avtale med bindingstid, men ikke ønsker å fullføre avtaleperioden, gis Kunden anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelsene skjer mot betaling til Fortum av erstatning for at avtalen ikke løper ut avtaletiden. Frikjøpsbeløpet fastsettes av Fortum i henhold til gjeldende vilkår.

4.4 Rabatter

Eventuelle rabatter som Kunden mottar eller har opparbeidet seg i løpet av sitt kundeforhold bortfaller dersom strømavtalen avsluttes.

5 Avsluttende bestemmelser

5.1 Erstatning

Kunden er erstatningsansvarlig overfor Fortum for handlinger/feil som skyldes forhold på Kundens side. Fortum er kun erstatningsansvarlig overfor Kunden for feil som skyldes forhold på Fortums side. Fortum er ikke ansvarlig for feil eller handlinger utført av nettselskapet. Slike krav må Kunden rette direkte til nettselskapet.

Kunden kan ikke kreve erstattet økonomisk tap som helt eller delvis skyldes forhold på Kundens side. Fortums erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap. Kunden plikter i tillegg til dette å begrense sine tap så langt det lar seg gjøre.

5.2 Klage

Klage og krav fra Kunden til Fortum bør fremsettes ved skriftlig melding.

5.3 Tvist

Enhver tvist mellom Partene, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

6 Strømprodukter

6.1 Priser

Strømproduktenes til enhver tid gjeldende priser er oppgitt på Fortums nettsider.

Alle priser blir oppgitt inkludert merverdiavgift og lovpålagte elsertifikat.

6.2 Fortum Strøm

Produktet Fortum Strøm er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i Kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag. Produktet Fortum Strøm er Fortums standardprodukt.

6.3 Fortum Marked

Produktet Fortum Marked er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i Kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag.

6.4 Fortum Stabil

Avtalen Fortum Stabil er en variabelprisavtale, det betyr at det settes en pris frem i tid som reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Prisen fastsettes av Fortum for hvert av NordPools leveringsområder. Prisen oppgis inkludert alle avgifter.

Den fastsatte strømprisen gjelder til ny pris varsles iht. avsnitt 3.3 Endring. Varsling vil skje via elektroniske kanaler. Kunden må sørge for å oppdatere sin epostadresse via Min side eller kundeservice. Ved manglende eller ukorrekt epostadresse vil varslingen skje via SMS eller Min side. Dette avviker fra kravet om samtykke til varsling via Min side i standard kraftleveringsavtale § 6.