Vilkår for Fastpris Prisfrys oktober 2023

Vilkårene er gyldig fra 4. september til og med 31. oktober 2023

OPPSUMMERING AV DE VIKTIGSTE ELEMENTENE I DENNE AVTALEN

 • Fastprisavtalen innebærer fastpris på strømmen for oktober 2023, uten fastbeløp og uten påslag. Fastprisen for Kundens prisområde ble tilsendt kunden i personlig tilbud og bekreftes i ordrebekreftelsen etter at Kunden har akseptert tilbudet. Merk: Strøm til fastpris gir Kunden forutsigbarhet for kostnaden for oktober 2023, den kan likevel være høyere eller lavere enn spotprisen som vil svinge med prisen i strømbørsen. Kundens eventuelle krav på strømstøtte påvirkes ikke av fastprisen.
 • Avtalen kan kun inngås av forbrukerkunder med gyldig strømavtale hos Fortum Strøm, og gyldig avtale om tilleggstjenesten Prisfrys.
 • Avtaleforholdet forutsetter at Kunden aksepterer kommunikasjon per e-post og/eller SMS, samt at Kunden ikke avslutter strømavtalen eller tilleggstjenesten Prisfrys før fastprisperioden er over.
 • Fastprisavtalen er gyldig fra dagen Kunden aksepterer tilbudet og har bindingstid i fastprisperioden til og med 31. oktober 2023. Når fastprisperioden avsluttes, fortsetter Kundens vanlige strømavtale med Leverandøren til de priser og vilkår som gjelder for denne avtalen.
 • Ved avslutning av fastprisavtalen før bindingstiden er over kreves det et gebyr som dekker Fortum Strøms direkte økonomiske tap, inklusive 500 kroner for administrativt arbeid. Størrelsen på gebyret avhenger av tidspunkt for avslutning, og de dynamiske prisene for å selge resterende sikret volum i markedet og kan etterspørres hos Leverandørens Kundeservice.
 • efaktura: gebyrfritt/papirfaktura: 69 kroner.
 • Avtalen kan sammenlignes med andre strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.
 • Kunden har 14 dagers lovfestet angrerett fra aksept av fastpristilbudet. Informasjon om angreretten din og angreskjema finner du her.

1. PARTENE OG LEVERANSESTED

Leverandør:

Navn: Fortum Strøm AS
Adresse: Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo
Organisasjonsnummer: 982 584 027

Kunde:

Forbrukeren som har en gyldig strømavtale («Strømavtalen») med Leverandøren og avtale om tilleggstjenesten Prisfrys («Tjenesten») og som inngår denne avtalen om strøm til fastpris («Fastprisavtalen») med Leverandøren.

Leverandøren legger Kundens kontaktopplysninger til grunn slik de er tilgjengelig basert på avtaleforholdet om Strømavtalen, opplysningene spesifiseres i ordrebekreftelsen etter inngåelsen av Fastprisavtalen.

2. LEVERANSESTED OG LEVERINGSPERIODE

Leverandøren vil levere strøm i henhold til denne avtalen til avtalt leveransested («Målepunkt»), basert på opplysninger om målepunktadresse og målepunkt-ID som avtale om Tjenesten er inngått for. Målepunktet spesifiseres i ordrebekreftelsen etter inngåelsen av Fastprisavtalen.

Avtalen gjelder fra dagen Kunden aksepterer tilbudet om strøm til fastpris. Leveransen i henhold til denne avtalen starter først 1. oktober 2023 og opphører uten oppsigelse 31. oktober 2023.

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 Produktbeskrivelse

Produktnavn: Fastprisavtale Prisfrys oktober 2023
Avtaletype: Fastprisavtale

Med denne fastprisavtalen betaler Kunden for sitt strømforbruk avregnet time for time etter avtalt fastpris per kilowattime (kWh) tilhørende Kundens prisområde. Fastprisen vil kunne være høyere eller lavere enn spotprisen som følger prisen i markedet time for time i det aktuelle prisområdet, likevel vil den være forutsigbar og ha samme beløp for Kunden i den perioden Fastprisavtalen gjelder for. Den samlede kostnaden for Kunden for det aktuelle Målepunktet vil da kun avhenge av Kundens forbruk.

3.2 Priser

Fastbeløp: Denne avtalen har ikke fastbeløp.
Fastpris på strøm per Kundens prisområde*:

 • NO1: 77,50 øre/kWh inklusiv merverdiavgift
 • NO2: 87,50 øre/kWh inklusiv merverdiavgift
 • NO3: 55,00 øre/kWh inklusiv merverdiavgift
 • NO4: 44,00 øre/kWh uten merverdiavgift
 • NO5: 77,50 øre/kWh inklusiv merverdiavgift
* Kunden finner sitt prisområde på samtlige tidligere fakturaer for Målepunktet som inngår i Fastprisavtalen. Kundens fastpris for det spesifikke prisområde opplyses i tilbudet og i ordrebekreftelsen for Fastprisavtalen.

Fastprisene er oppgitt inkludert merverdiavgift, unntatt NO4 som er unntatt merverdiavgift. Leverandøren dekker lovpålagte elsertifikater.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se nærmere i punkt 7.

Månedsbeløp Kunden betaler for tilleggstjenester som Kunden har inngått avtale om i henhold til vilkår for den enkelte tilleggstjenesten, herunder tjenesten Prisfrys, faktureres som vanlig.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på avtalt fastpris, reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

4.2 Betalingsbetingelser

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: 69 kroner per papirfaktura

Leverandøren anbefaler elektronisk fakturering (eFaktura). Oppretter Kunden ikke eFaktura, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunkt da varselet ble sendt. Dersom Kunden innen denne tilleggsfristen på 14 dager ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren avslutte leveransen og avtalen med umiddelbar virkning ved melding til Kunden. Kunden skal i varselet gjøres uttrykkelig oppmerksom på at strømleveransene opphører dersom betalingsfristen ikke overholdes.

Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4.3 Kommunikasjon med Kunden

Standardvalg for kommunikasjon mellom Leverandør og Kunden er e-post og SMS, slik det er forutsatt for avtaler om fastpris som tilbys utelukkende kunder som har en gyldig avtale om Tjenesten.

Ved spørsmål kan Kunden likevel nå Leverandørens Kundeservice per telefon.

Kontakt med Kundeservice
Telefon: 21 49 49 49

4.4 Behandling av personopplysninger

Leverandøren samler inn og behandler Kundens personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenesten i henhold til avtalen. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om Kundens rettigheter og hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

5. INNGÅELSE AV FASTPRISAVTALEN

Kunden inngår Fastprisavtalen ved å akseptere tilbudet som sendes til Kunden gjennom Tjenesten per e-post eller SMS som inneholder en lenke til en nettside med utfyllende informasjon om Fastprisavtalen. Etter avtaleinngåelsen vil Kunden motta en skriftlig ordrebekreftelse.

Ved markedsendringer som påfører Leverandøren betydelige ekstra kostnader, forbeholder Leverandøren seg retten til å trekke tilbudet før angitt akseptfrist. Dette påvirker ikke Fastprisavtaler som er gyldig for Kunder som allerede har akseptert tilbudet.

6. ANGRERETT

6.1 Kundens rett til å gå fra (angre) avtalen

Kunden har etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra Fastprisavtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

6.2 Utøvelse av angrerett. Angreskjema

Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke standardisert angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Leverandørens angreskjema kan lastes ned her, og følger også vedlagt ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse på varig medium.

Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende i tide, og meldingen bør derfor sendes skriftlig.

6.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett

Ved bruk av angreretten for Fastprisavtalen fortsetter leveransen og faktureringen i henhold til Strømavtalen, som spesifisert på Min side. Bestillingen av Fastprisavtalen annulleres og Kundens betalingsforpliktelse i henhold til denne Fastprisavtalen faller bort.

7. FAKTURERING AV NETTLEIE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

8. MÅLE- OG AVREGNINGSFEIL. ETTEROPPGJØR

8.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering

Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved avvik ved håndtering av måledata, eller avvik ved fakturering som innebærer at det er betalt for lite eller for mye kan Leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling i samsvar med det til enhver tid gjeldene regelverk.

Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling eller tilbakebetaling kan skje med virkning inntil tre år tilbake i tid, fra feilen ble oppdaget.

8.2. Feil på måler, feil måledata. Forholdet til nettselskapet

Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

9. FLYTTING
Fastprisavtalen gjelder kun for det angitte Målepunktet, som spesifisert under punkt 2. Flytting i avtaleperioden vil derfor betraktes som avslutning av Fastprisavtalen, se vilkår for avslutning av avtalen under punkt 10.

10. AVSLUTNING AV AVTALEN

10.1 Opphør ved Avtaleperiodens utløp

Fastprisavtalen løper fra det tidspunkt Kunden aksepterer tilbudet, som gjøres tilgjengelig via Tjenesten, til og med 31. oktober 2023 («Avtaleperioden»). Ved opphør av Avtaleperioden fortsetter leveransen i henhold til Strømavtalen, jf. vilkårene for Tjenesten som bestemmer at Strømavtalen settes på pause i perioden Kunden mottar en leveranse basert på et tilbud under Tjenesten. Kunden varsles minst 30 dager før Fastprisavtalens opphør om priser og vilkår som gjelder ved gjenopptak av leveransen i henhold til Strømavtalen.

10.2 Heving ved mislighold

Partene kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen.

10.3 Førtidig opphør etter Kundens ønske

Kunden kan bringe avtalen til opphør før Avtaleperiodens utløp ved å si opp Fastprisavtalen, Strømavtalen, avtalen om Tjenesten eller Leverandørskifte.

Dersom Kunden avslutter Fastprisavtalen før Avtaleperiodens utløp, har Leverandøren rett til å fakturere Kunden et gebyr som dekker det direkte økonomiske tapet Leverandøren lider på grunn av den førtidige avslutning av Fastprisavtalen, nærmere beskrevet i punkt 10.4 nedenfor. Kunden som vurderer å avslutte Fastprisavtalen før Avtaleperiodens opphør kan be om beregningen av gebyret ved å kontakte Leverandørens Kundeservice før Fastprisavtalen bringes til opphør.

Gyldigheten av Kundens øvrige avtaler med Leverandøren påvirkes ikke, av en førtidig avslutning av Fastprisavtalen. Med mindre Strømavtalen opphører samtidig, på grunn av oppsigelse eller heving, fortsetter leveransen og faktureringen i henhold til vilkårene og prisene gjeldende for Strømavtalen.

10.4 Gebyr for kunder som avslutter Fastprisavtalen før Avtaleperiodens utløp

Ved opphør av Fastprisavtalen før Avtaleperiodens utløp, vil Kunden ilegges og faktureres for det direkte økonomiske tapet Leverandøren eventuelt lider på grunn av at Kunden avslutter Fastprisavtalen førtidig. Beregningen av gebyret tar utgangspunktet i kostnadene Leverandøren har tatt på seg for å sikre strømvolumene til avtalt fastpris for Avtaleperioden basert på Kundens forventede strømforbruk i Avtaleperioden basert på forbruk i samme periode året før eller Leverandørens estimat basert på historiske forbruksdata for Målepunktet dersom Kundens forbruk for samme periode i året før ikke er kjent. Beløpet reduseres med nettobeløpet (fratrukket kostnader for transaksjonen) som Leverandøren kan oppnå ved å tilby strømvolumene som gjenstår etter opphør av Fastprisavtalen for den resterende Avtaleperioden basert på den fremtidige NASDAQ-prisen** som gjelder for handel med sikringer av strømvolumer. I tillegg kommer kr. 500,- som dekker administrativt arbeid ved førtidig avslutning av avtalen.

Ettersom det ikke finnes offentlig tilgjengelige opplysninger om de dynamiske fremtidige NASDAQ-prisene, kreves det en manuell beregning hos Leverandøren for å kunne oppgi beløpet for gebyret. Gebyret som oppgis innen senest neste virkedag vil ha en gyldighet i tre -3- kalenderdager. Selv om den resterende Avtaleperioden vil reduseres med tiden, kan den fremtidige NASDAQ-prisen falle, slik at tapet for Leverandøren for de resterende, sikrede strømvolumene ikke reduseres. Derfor kan Kunden be om en ny beregning av gebyret, etter at gyldigheten av det oppgitte gebyret har løpt ut.

I tilfeller hvor Leverandøren ikke lider et økonomisk tap skal Kunden ikke ilegges og faktureres gebyret. Kunden har ikke krav på en utbetaling dersom Leverandøren kan tilby resterende strømvolumer i markedet med gevinst.

Dersom ileggelse og fakturering av gebyret medfører en særskilt stor ulempe for Kunden basert på omstendighetene i den konkrete saken, kan Leverandøren avsto fra å kreve gebyret. Dette kan være tilfelle, dersom Kunden uforventet må flytte fra Målepunktet som Fastprisavtalen er inngått for.

Gebyret faktureres samlet på siste faktura for perioder som avregnes etter Fastprisavtalen.

** Fremtidig Nasdaq-pris er en prisprognose som hentes fra råvarebørsen hvor strømselskapene handler finansielle sikringskontrakter for fremtidige strømvolumer. Prisene er ikke offentlige, men kan bekreftes av uavhengig part. Prisen består av systempris (SYS) pluss prisområdedifferansekontraktpris (EPAD). Dersom perioden for sikret volum er påbegynt benyttes ukespriser fra Nasdaq. Ellers benyttes månedsprisene.

11. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Denne Fastprisavtalen kan ikke overdras av en annen strømleverandør.

12. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

Vilkårene og prisene i henhold til denne Fastprisavtalen kan ikke endres uten Kundens uttrykkelige aksept.

13. TVISTER

13.1 Klage til Elklagenemnda. Domstolsbehandling.

Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten kostnadsfritt inn for Elklagenemnda, eller domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2 Virkningene av klage til Elklagenemnda

Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene, med mindre saksanlegg for domstol er påkrevd for å avverge at krav tapes, eksempelvis som følge av foreldelse eller preklusive søksmålsfrister. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

Vilkårene i denne Fastprisavtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

14. MOTSTRID

Ved en eventuell motstrid mellom lover og forskrifter og vilkårene i denne avtalen, skal lover og forskrifter ha forrang.